گروه شرکت اطلس کینگ

شرکت ساخت و ساز در ترکیه

دریافت ویزا و پاسپورت دترکیه داخل ملک 

خریدو فروش برج ها و اپارتمان های ترکیه

شرکت استانبول اطلس 
خرید و فروش ملک در بهترین و لوکس ترین برج های #استانبول 🔹ظفریابی 09151414728 #اخذشهروندیترکیه۱شرکت استانبول اطلس 
خرید و فروش ملک در بهترین و لوکس ترین برج های #استانبول 🔹ظفریابی 09151414728 #اخذشهروندیترکیه