شرکت گوهر و سنگ کاسیت

گوهر تراشی-گوهر شناسی-ریخته گری نقره و رزین.صدور شناسنامه برای گوهرها.